[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คู่มือเข้าระบบฯ
การแก้ไขผลการเรียน
link


poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


โครงการพระราชดำริฯ  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102

เจ้าของผลงาน : นางสาวศิริพร โป้แล
จันทร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1342    จำนวนการดาวน์โหลด : 1060 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ผลงาน            รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102

ผู้ศึกษา           นางสาวศิริพร  โป้แล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

                     โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีการศึกษา      2560
บทคัดย่อ
            รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  มีวัตถุประสงค์การศึกษา  คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102     ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2560  จำนวน  41 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน           เพชรบูรณ์วิทยา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  ได้มาจากการสุ่มโดยการจับสลากจากห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง ได้มา 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น จำนวน 5  เล่ม พร้อมคู่มือการใช้และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 เล่ม เวลา 18 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3)  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 10 ข้อ
            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2)  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ()  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้การตรวจสอบความตรงค่า IOC  และสถิติค่า t (t-test dependent)
            ผลการศึกษา พบว่า
            1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 84.30/83.25 
            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท               พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้               เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102  พบว่า                ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเนินพิทยาคม 26/ก.ย./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นคนดีของสังคม 26/ก.ย./2561
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 13/ส.ค./2561
      ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเนินพิทยาคม 2/พ.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นคนดีของสังคม 2/พ.ค./2560